Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за одобряване на Енергийната стратегия на Република България
Сигнатура 186
Дата на постъпване 17/07/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, т. 1 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност РЕШИ: 1. Одобрява Енергийната стратегия на Република България, приета с Решение № 279 на Министерския съвет от 11 май 2002 г. 2. Отменя Решение на Народното събрание относно Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 1999 г.). 3. Препоръчва на Министерския съвет в съответствие с Енергийната стратегия на Република България: а) да разработи проект на нов закон за енергетиката, като предпоставка за развитие на конкурентоспособен пазарноориентиран енергиен сектор; б) да проведе консултации с Европейската комисия, базиращи се на достигнатото ниво на безопасност на АЕЦ "Козлодуй" и оценката на разходите при алтернативни стратегии за развитие на електроенергетиката с оглед защита на националните интереси; в) с подходящи механизми за социална защита да гарантира правото на всеки да получава достатъчна за базовите му потребности енергия на приемливи цени; г) да създаде условия и действени механизми за оползотворяване на значителния потенциал за повишаване на енергийната ефективност в сферата на производството и потреблението. 4. Представителните делегации на Народното събрание в Европейския парламент, Европейската комисия и други международни структури да отстояват позициите на Република България, залегнали в Енергийната стратегия.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/07/2002 - приет(приет в зала)