Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол
Сигнатура 194
Дата на постъпване 24/07/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: Избира за членове на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол: 1. Евгения Петрова Пенкова 2. Кристиан Петров Таков 3. Ерхан Юксел Чаушев 4. Пламен Димитров Стоилов 5. Руси Иванов Статков
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/07/2002 - приет(приет в зала)