Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за преобразуване на самостоятелен частен Колеж по икономика и бизнесадминистрация със седалище Ботевград в частно специализирано висше училище с наименование "Международно висше бизнесучилище" и със седалище Ботевград
Сигнатура 196
Дата на постъпване 25/07/2002
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: 1. Преобразува самостоятелния частен Колеж по икономика и бизнесадминистрация със седалище Ботевград в частно специализирано висше училище с наименование "Международно висше бизнесучилище" със седалище Ботевград и с предмет на дейност: обучение на студенти на образователно- квалификационна степен "бакалавър" по специалности от професионална област "Икономика и управление". 2. Имуществото и финансирането на висшето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/07/2002 - приет(приет в зала)