Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 205
Дата на постъпване 11/09/2002
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 17, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Параграф единствен. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 се създава т. 21: "21. Комисия за борба с корупцията". 2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: "(4) Комисията за борба с корупцията в края на всяка сесия представя пред Народното събрание доклад за дейността си. Докладът се приема с решение." 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/09/2002 - приет(приет в зала)