Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по въпросите на гражданското общество
Сигнатура 207
Дата на постъпване 18/09/2002
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 4 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Николай Евтимов Младенов като член на Комисията по въпросите на гражданското общество. 2. Избира Михаил Рашков Михайлов за член на Комисията по въпросите на гражданското общество.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/09/2002 - приет(приет в зала)