Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги на Атанас Василев Кръстев
Сигнатура 208
Дата на постъпване 25/09/2002
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 91 от Кодекса за задължително обществено осигуряване РЕШИ: 1. Отпуска пенсия за особени заслуги на Атанас Василев Кръстев, ЕГН 2209174489, от Пловдив, ул. Д-р Чомаков 5А, в размер 187 лв. месечно, считано от 17 септември 2002 г. 2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за задължително обществено осигуряване. 3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/09/2002 - приет(приет в зала)