Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание
Сигнатура 254
Дата на постъпване 26/02/2003
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание (ДВ, бр. 12 от 2003 г.) РЕШИ: Удължава до 31 март 2003 г. срока на действие на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/02/2003 - приет(приет в зала)