Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов
Сигнатура 255
Дата на постъпване 26/02/2003
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов (ДВ, бр. 12 от 2003 г.) РЕШИ: Удължава до 30 април 2003 г. срока на действие на Временната комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/02/2003 - приет(приет в зала)