Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по годишния доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 299
Дата на постъпване 08/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Приема годишния доклад на Комисията по жалбите и петициите на гражданите. 2. Препоръчва на постоянните комисии при изготвяне на становищата си по законопроектите да имат предвид изводите от доклада и предложенията на гражданите. 3. Задължава ръководството на Народното събрание да осъществи координацията между отделните звена на парламента, които работят по жалбите, сигналите, молбите и петициите на гражданите. 4. Задължава Комисията по жалбите и петициите на гражданите да разшири своите приемни и срещи с избирателите, включително и извън областните центрове. Да се организират приемни по конкретни въпроси заедно със специализираните парламентарни комисии и представители на изпълнителната власт. 5. Докладът на Комисията по жалбите и петициите на гражданите да се изпрати на централните и други органи и организации, които имат отношение към защитата правата на гражданите.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/05/2003 - приет(приет в зала)