Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за осигуряване на финансови средства за лекарства за домашно лечение от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. и във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Кръстьо Петков към министъра на здравеопазването Божидар Финков
Сигнатура 302
Дата на постъпване 09/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 29 от Закона за здравното осигуряване и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. В бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. да бъдат предвидени финансови средства за лекарства за домашно лечение, които представляват не по-малко от една трета от общия обем приходи от здравноосигурителни вноски. 2. Да се усвоят напълно финансовите средства от здравноосигурителни вноски чрез създадените механизми, като допълнителни средства се осигуряват при необходимост от формирания преходен остатък.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 09/05/2003 - приет(приет в зала)