Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване и избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
Сигнатура 303
Дата на постъпване 14/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 14, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: 1. Освобождава Неджми Ниязи Али като член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. 2. Избира Севджан Мусафов Съдкъев за член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/05/2003 - приет(приет в зала)