Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за вземане на акт от Препоръка № 193 от 2002 г. относно насърчаването на кооперациите, Препоръка № 194 от 2002 г. относно списъка на професионалните болести, регистрирането и оповестяването на трудовите злополуки и професионалните болести и Протокол от 2002 г. към Конвенцията за безопасност и здраве при работа, 1981, приети на 90-ата сесия на Международната конференция на труда (3-20 юни 2002 г.)
Сигнатура 306
Дата на постъпване 21/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 5, буква "б" и ал. 6, буква "б" от Устава на Международната организация на труда РЕШИ: Взема акт от: 1. Препоръка № 193 от 2002 г. относно насърчаването на кооперациите, приета на 90-ата сесия на Международната конференция на труда (3 - 20 юни 2002 г.). 2. Препоръка № 194 от 2002 г. относно списъка на професионалните болести, регистрирането и оповестяването на трудовите злополуки и професионалните болести, приета на 90-ата сесия на Международната конференция на труда (3 - 20 юни 2002 г.). 3. Протокола от 2002 г. към Конвенцията за безопасност и здраве при работа, 1981, приет на 90-ата сесия на Международната конференция на труда (3 - 20 юни 2002 г.).
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/05/2003 - приет(приет в зала)