Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на годишния доклад на Министерския съвет за състоянието на околната среда за 2000 г.
Сигнатура 307
Дата на постъпване 21/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22 от Закона за опазване на околната среда РЕШИ: Приема Годишния доклад на Министерския съвет за състоянието на околната среда за 2000 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/05/2003 - приет(приет в зала)