Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за искането на главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов
Сигнатура 308
Дата на постъпване 22/05/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 70 от Конституцията на Република България и чл. 107, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Не дава разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов по всички двадесет и един пункта от искането на главния прокурор на Република България № 327-00-1, внесено на 9 януари 2003 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/05/2003 - приет(приет в зала)