Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за одобряване на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България
Сигнатура 326
Дата на постъпване 29/07/2003
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 7 и чл. 35а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: Одобрява Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България, приета с Решение № 426 на Министерския съвет от 11 юни 2003 г. и допълнението на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества в Република България - раздел VIII, прието с Решение № 521 на Министерския съвет от 24 юли 2003 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/07/2003 - приет(приет в зала)