Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване и избиране на председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 338
Дата на постъпване 15/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Любен Андонов Корнезов като председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите. 2. Избира Бойко Стефанов Великов за председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/10/2003 - приет(приет в зала)