Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за откриване на частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по икономика и администрация" и със седалище Пловдив
Сигнатура 347
Дата на постъпване 29/10/2003
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: 1. Открива частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по икономика и администрация" със седалище Пловдив и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно- квалификационна степен "специалист по ..." в област на висшето образование "Социални, стопански и правни науки". 2. Имуществото и финансирането на колежа по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/10/2003 - приет(приет в зала)