Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Годишния доклад за младежта за 2002 г.
Сигнатура 375
Дата на постъпване 12/02/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема Годишния доклад за младежта за 2002 г. и възлага на Министерския съвет да внесе Годишен доклад за 2003 г. до 30 април 2004 г. заедно със Стратегията за национална младежка политика за периода 2003 - 2007 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/02/2004 - приет(приет в зала)