Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за финансовите средства на временните комисии
Сигнатура 377
Дата на постъпване 18/02/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Финансовите средства, необходими за дейността на временните комисии, се утвърждават от председателя на Народното събрание след обсъждане на Председателския съвет по предложение на председателя на съответната комисия.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/02/2004 - приет(приет в зала)