Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка /Проект "България - Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа"/
Сигнатура 379
Дата на постъпване 25/02/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа").
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/02/2004 - приет(приет в зала)