Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1 - 4 в ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ “Марица-изток 2” ЕАД
Сигнатура 380
Дата на постъпване 25/02/2004
Сесия Девета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи гаранционно споразумение между правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество по Договор за заем за рехабилитация на блокове 1 - 4 в ТЕЦ "Марица-изток 2" - ЕАД, между Японската банка за международно сътрудничество и ТЕЦ "Марица-изток 2" - ЕАД, в размер 25 106 616 600 японски йени. 2. Задължава японската страна да осъществи инвестиции в Република България на стойност не по-малка от 10 на сто от размера на държавната гаранция в приемлив срок. Решението е прието от 39-то Народно събрание на 25 февруари 2004 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/02/2004 - приет(приет в зала)