Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на Омбудсман
Сигнатура 398
Дата на постъпване 14/05/2004
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 10 от Закона за омбудсмана РЕШИ: Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман, както следва: 1. За провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от 8 народни представители - по един от всяка парламентарна група, и 1 независим народен представител. 2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на всички предложени кандидати, подредени по азбучен ред на собствените им имена. 3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини. 4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на Комисията за провеждане на тайното гласуване. 5. Всеки народен представител гласува, като постави знак "Х" срещу името на предпочетения от него кандидат, постави бюлетината в изборния плик, излезе от изборната стая и пусне плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва саморъчно. 6. Разкъсване, зачертаване и други знаци върху бюлетината не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина. 7. Бюлетината е недействителна, когато: а) е саморъчно направена; б) е намерена в изборната кутия без плик; в) знакът "Х" е поставен срещу повече от едно име; г) знакът "Х" не е поставен срещу никое от имената. Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина. 8. Плик, в който липсва бюлетина, се брои за празен плик. 9. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласува съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването. 10. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители. 11. В случай че при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Второто гласуване се провежда при същите условия и ред. За избран се смята кандидатът, получил гласовете на повече от половината от гласувалите народни представители.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/05/2004 - приет(приет в зала)