Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за преобразуване на Висшия медицински институт – Плевен, в Медицински университет със седалище Плевен
Сигнатура 469
Дата на постъпване 02/09/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование РЕШИ: Преобразува Висшият медицински институт – Плевен, в Медицински университет със седалище – Плевен. Решението е прието от Тридесет и деветото Народно събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/09/2004 - приет(приет в зала)