Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с питането на народните представители Лъчезар Тошев и Йордан Нихризов към заместник министър-председателя и министър на икономиката госпожа Лидия Шулева относно разпорежданията с пасивите и активите на външнотърговските дружества, регистрирани до 1990 г. и фонд “Задгранични дружества” към тогавашното Министерство на външната търговия
Сигнатура 471
Дата на постъпване 10/09/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 и ал. 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Възлага на Министерски съвет в едномесечен срок да създаде междуведомствена комисия за проучване на състоянието на задграничните дружества с българско участие, както и инвестираните държавни средства в чужбина в периода до 1990 г. и тяхната съдба към настоящия момент, а също така и действията на държавните органи по управление на държавната собственост във външнотърговските дружества след 1990 г. 2. Комисията по т. 1 в шестмесечен срок да внесе доклад в Народното събрание за констатираните факти. 3. Задължава Националната разузнавателна служба в тримесечен срок да представи на Народното събрание информация за създадените до 1990 г. задгранични дружества с българско участие. 4. Задължава министъра на икономиката в тримесечен срок да представи на Народното събрание информацията за задграничните дружества с българско участие, съдържаща се в регистър, издаден съгласно Постановление на Министерския съвет № 295 от 1994 г. 5. Задължава Българската народна банка в тримесечен срок да предостави на Народното събрание копие от ревизионния акт на Българската външнотърговска банка и приложенията към него - № 440-00-204 от 4 май 1993 г. 6. Задължава Подкомисията за контрол върху приватизацията в тримесечен срок да изготви доклад за извършените приватизационни сделки със задгранични дружества с българско участие.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/09/2004 - приет(приет в зала)