Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Йордан Димов към министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова относно периодични обгазявания на жителите от Старозагорска област
Сигнатура 473
Дата на постъпване 24/09/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Одобрява и приема мерките, предприети досега от държавните институции, във връзка с многократно констатираните превишения на средночасовите норми за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух в област Стара Загора през последните четири месеца. 2. Областният управител на област Стара Загора, съгласувано с министъра на околната среда и водите, министъра на енергетиката и енергийните ресурси, общинските органи, Научния институт по метеорология и хидрология към БАН и операторите на ТЕЦ към Маришкия басейн, да продължи да реализира и контролира прилагането на всички мерки, необходими за предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух в областта със серен диоксид и за своевременното предизвестяване при евентуални превишения на допустимите норми за съдържание на този замърсител във въздуха. 3. Министерството на околната среда и водите да осигури допълнителен мониторинг (в смисъл на наблюдение) в близост до площадката на Централния армейски технически полигон в с. Змеево. При превишаване на нормите за съдържание на вредни вещества в компонентите на околната среда като следствие от дейността му съвместно с Министерството на отбраната да предприеме необходимите законови мерки за недопускането на неблагоприятни последствия за околната среда и здравето на хората.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/09/2004 - приет(приет в зала)