Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Ангел Найденов към заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева
Сигнатура 484
Дата на постъпване 05/11/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, като отчита незадоволителни темпове на изпълнение на Стратегията за приватизация на “Булгартабак холдинг” АД, на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Задължава в срок до 14 дни Министерският съвет да внесе в Народното събрание отчет за изпълнението на Стратегията за приватизация на “Булгартабак холдинг” АД за периода 16 декември 2003 г. – 31 октомври 2004 г., включително и оценка на възможностите за оздравяване и възстановяване дейността на предприятията в незадоволително финансово състояние. 2. Задължава Министерският съвет да ускори действията по изпълнението на Стратегията за приватизация на “Булгартабак холдинг” АД, със специален акцент върху конкретни мерки за преструктуриране и оздравяване на предприятията в незадоволително финансово състояние на предприятията в незадоволително финансово състояние.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/11/2004 - приет(приет в зала)