Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на бюджета на Българската народна банка за 2005 г.
Сигнатура 496
Дата на постъпване 18/12/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 48 от Закона за Българската народна банка РЕШИ: 1. Приема бюджета на Българската народна банка за 2005 г., както следва: Раздел І – РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА БНБ – 61 930 хил. лв. 1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение – 20 100 хил. лв. 2. Разходи за материали, услуги и амортизации – 21 489 хил. лв. 3. Разходи за персонал и социално осигуряване – 15 455 хил. лв. 4. Разходи за социална дейност – 1 852 хил. лв. 5. Други административни разходи – 1 701 хил. лв. 6. Разходи, свързани с участието на БНБ в Европейския съвет на централните банки – 1 333 хил. лв. ІІ. РАЗДЕЛ ІІ – ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – 14 366 хил. лв. 1. Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация – 4 200 хил. лв. 2. Разходи за машини, обслужващи паричното обращение – 0 3. Разходи за технически средства за безопасността на БНБ – 1 034 хил. лв. 4. Разходи за специализирани автомобили и други транспортни средства – 505 хил. лв. 5. Разходи за електронизация на БНБ – 7 825 хил. лв. 6. Офис мебели и канцеларско оборудване – 410 хил. лв. 7. Разходи, свързани с участието на БНБ в Европейския съвет на централните банки – 392 хил. лв. 2. Управителният съвет на Българската народна банка по предложение на управителя може да изменя бюджета по отделни показатели в рамките на утвърдените суми по раздели І и ІІ, като увеличенията по отделните видове разходи не може да надвишават 20 на сто от одобрената с този бюджет сума.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/12/2004 - приет(приет в зала)