Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване на Огнян Стефанов Герджиков като председател на Народното събрание
Сигнатура 507
Дата на постъпване 04/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Огнян Стефанов Герджиков като председател на Народното събрание, поради системно превишаване на правата и неизпълнение на задълженията му в рамките на неговата компетентност. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 4 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/02/2005 - приет(приет в зала)