Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС
Сигнатура 504
Дата на постъпване 03/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86 ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с данък върху добавената стойност с един месец. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 3 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/02/2005 - приет(приет в зала)