Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на председател на Тридесет и деветото Народно събрание
Сигнатура 511
Дата на постъпване 23/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 6, във връзка с чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И : Избира Борислав Любенов Великов за председател на Тридесет и деветото Народно събрание. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 23 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/02/2005 - приет(приет в зала)