Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в структурата на Министерския съвет на Република България
Сигнатура 512
Дата на постъпване 23/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за структурата на Министерския съвет на Република България от 24 юли 2001 г. (Обн., ДВ бр. 66 от 2001 г.; изм. бр. 119 от 2002 и бр. 65 от 2003 г.) РЕШИ: 1. Преобразува Министерство на културата в Министерство на културата и туризма. 2. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването на министерството по т. 1, включително произтичащото от преобразуването определяне и преразпределяне на функции. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 23 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/02/2005 - приет(приет в зала)