Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България (Обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. бр.119 от 2002 г. и бр. 65 от 2003 г.)
Сигнатура 513
Дата на постъпване 23/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: В Решението на Народното събрание от 24 юли 2001 г. за структурата на Министерския съвет на Република България (Обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. бр.119 от 2002 г. и бр. 65 от 2003 г.) думата “трима” се заменя с “двама”. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 23 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/02/2005 - приет(приет в зала)