Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
Сигнатура 514
Дата на постъпване 23/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерския съвет на Република България от 24 юли 2001 г. (Обн., ДВ бр. 66 от 2001 г.) РЕШИ: 1. Освобождава: Лидия Сантова Шулева като заместник министър-председател и министър на икономиката; Мехмед Мехмед Дикме като министър на земеделието и горите; Божидар Зафиров Абрашев като министър на културата; Милко Димитров Ковачев като министър на енергетиката и енергийните ресурси. 2. Избира: Милко Димитров Ковачев за министър на икономиката; Нихат Тахир Кабил за министър на земеделието и горите; Нина Стефанова Чилова за министър на културата и туризма; Мирослав Петров Севлиевски за министър на енергетиката и енергийните ресурси. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 23 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/02/2005 - приет(приет в зала)