Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Национална програма и План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст
Сигнатура 516
Дата на постъпване 25/02/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с § 69, ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. РЕШИ: Приема Националната програма и План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст със следните изменения и допълнения: 1. Изразът "и към тях пътуват повече от 10 ученици" отпада навсякъде в текста на Националната програма и План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. 2. В "Оперативни цели", в т. 3 накрая се добавя изразът "както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка". 3. В "Обект и обхват на Националната програма" в т. 1 накрая се добавя изразът "както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка". Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 25 февруари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/02/2005 - приет(приет в зала)