Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища
Сигнатура 518
Дата на постъпване 01/03/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 69, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. РЕШИ: Приема Националната стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища със следните допълнения: 1. В т. 1 "Специфични цели са": след думите "Включване на информационни и комуникационни технологии в учебните програми" се поставя точка. 2. След тези думи се създават две нови специфични цели: - "реализиране на единна програма за преквалификация на учителите, осигуряваща умения за прилагане на информационно-комуникационни методи на обучение". - "дефиниране на процес за създаване и валидиране на електронно учебно съдържание и изграждане на Национален образователен портал". 3. В т. 7 след заглавието "Управление" се създава ново изречение: "Управлението на проекта се осъществява от междуведомствена комисия, включваща представители на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на образованието и науката". Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 1 март 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/03/2005 - приет(приет в зала)