Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница
Сигнатура 536
Дата на постъпване 29/03/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 26, т. 7 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България РЕШИ: Приема Концепцията за участие на Република България с военни контингенти в операции зад граница със следното изменение: В Част ІІ "Ръководни принципи", т. 9 изречение първо “Участието във военни операции зад граница се основава на принципа на политическия консенсус.” се изменя така: “Участието във военни операции зад граница се основава на политическия консенсус за стратегически приоритети на Република България.". Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 29 март 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/03/2005 - приет(приет в зала)