Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в ръководството на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 91
Дата на постъпване 11/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Митхат Сабри Метин като заместник-председател на Комисията за борба с корупцията. 2. Избира Даут Идриз Осман за заместник-председател на Комисията за борба с корупцията. Решението е прието от XL Народно събрание на 11 ноември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/11/2005 - приет(приет в зала)