Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите
Сигнатура 88
Дата на постъпване 11/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Даут Идриз Осман като член на Комисията по жалбите и петициите на гражданите. 2. Избира Муса Джемал Палев за член на Комисията по жалбите и петициите на гражданите. Решението е прието от XL Народно събрание на 11 ноември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/11/2005 - приет(приет в зала)