Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по доклада на Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действие на държавните органи по управление при кризи
Сигнатура 92
Дата на постъпване 30/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание, след като обсъди доклада на Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действие на държавните органи по управление при кризи: - като констатира несъвършенствата в Закона за управление при кризи и липсата на подзаконови нормативни актове; - като отчита необходимостта от създаването на координиращ орган на изпълнителната власт за изпълнение на държавната политика при бедствия и аварии и - като оценява необходимостта да бъдат ликвидирани последствията от наводненията, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Приема Доклада на Временната комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действие на държавните органи по управление при кризи. 2. Предлага на Министерския съвет, в съответствие с препоръките в доклада на Временната комисия, да изготви проект на Закон за защита на населението и националното стопанство при бедствия и аварии, промени в Закона за управление при кризи и другите закони, касаещи тази материя, както и да изработи и приеме в най-кратък срок подзаконовите нормативни актове към Закона за управление при кризи. 3. Министерският съвет да продължи финансирането на мероприятията по ликвидиране последствията от природните бедствия през 2005 г. чрез: а) евентуално преизпълнение на приходната част на Бюджет 2005 в съответствие със Споразумението с МВФ; б) Бюджет 2006; в) международни финансови програми. 4. Министерството на държавната политика при бедствия и аварии да установи строг контрол при отпускане и изразходване на средствата за ликвидиране на последствията от природни бедствия. Решението е прието от XL Народно събрание на 30 ноември 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/11/2005 - приет(приет в зала)