Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 г. и 2005 г.
Сигнатура 26
Дата на постъпване 12/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 г. и 2005 г. с десет дни. Решението е прието от XL Народно събрание на 12 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/08/2005 - приет(приет в зала)