Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Решението за създаване на Временна комисия за проучване на щетите, нанесени от наводненията, предизвикани от проливните дъждове през месеците юни и юли 2005 г., на обществени и частни сгради, пътна и железопътна инфраструктура, земеделската реколта и други, както и да предложи мерки за тяхното преодоляване
Сигнатура 25
Дата на постъпване 10/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. В заглавието на решението думите "Временна комисия за проучване на щетите, нанесени от наводненията, предизвикани от проливните дъждове през месеците юни и юли 2005 г., на обществени и частни сгради, пътна и железопътна инфраструктура, земеделската реколта и други, както и да предложи мерки за тяхното преодоляване" се заменят с "Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи". 2. В точка първа, изречение първо думите "Временна комисия за проучване на щетите, нанесени от наводненията, предизвикани от проливните дъждове през месеците юни и юли 2005 г., на обществени и частни сгради, пътна и железопътна инфраструктура, земеделската реколта и други, както и да предложи мерки за тяхното преодоляване" се заменят с "Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи", а изречение второ се заличава. 3. Създава се нова т. 2: "2. Комисията: а) да контролира извършването на оценката на щетите, причинени от наводненията; б) да предложи механизъм за контрола върху финансирането по ликвидиране на щетите и да следи за изпълнението му; в) да направи оценка на действията на правителството при управление на кризи и при възстановяване и подпомагане; г) да направи оценка на съществуващата нормативна база, която регламентира действията на всички държавни органи при управление при кризи; д) да предложи мерки за усъвършенстване на действията на държавните органи при кризи." 4. Досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите "в едномесечен срок" се заменят с "до 30 октомври 2005 г.". 5. Досегашната т. 3 става т. 4. 6. Създава се точка 5: "5. Попълва състава на Временната комисия с по един представител от ръководството на всяка парламентарна група, както следва: Емилия Радкова Масларова, Лютви Ахмед Местан, Стела Димитрова Ангелова-Банкова, Борис Янков Ячев, Веселин Методиев Петров, Марио Иванов Тагарински, Борислав Любенов Великов." Решението е прието от XL Народно събрание на 10 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/08/2005 - приет(приет в зала)