Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Временната комисия по европейски въпроси
Сигнатура 24
Дата на постъпване 05/08/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Бойко Николов Боев и Пламен Неделчев Моллов като членове на Временната комисия по европейски въпроси. 2. Избира Меглена Щилиянова Кунева и Татяна Стоянова Калканова за членове на Временната комисия по европейски въпроси. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 5 август 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/08/2005 - приет(приет в зала)