Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение относно обгазяването на жителите на Стара Загора и региона през юли 2005 г.
Сигнатура 13
Дата на постъпване 15/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Министерският съвет да предостави на Народното събрание в 3-дневен срок информация по изпълнението на точки 2 и 3 от Решението на Народното събрание, прието на 24 септември 2004 г. (ДВ, бр. 87 от 2004 г.). 2. Министерският съвет в 7-дневен срок да представи информация за точните източници и причините за обгазяване на Стара Загора и региона през юли 2005 г. 3. Създава Временна анкетна комисия на паритетен принцип в състав от 14 народни представители, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 г. и 2005 г. и да предложи решение. 4. Избира състав на комисията, както следва: Владимир Николов Дамгов, Златко Тонев Златев, Атанас Димитров Щерев, Борислав Любенов Великов, Джевдет Ибрям Чакъров, Неджми Ниязи Али, Йордан Петров Величков, Станчо Николов Тодоров, Ваньо Евгениев Шарков, Яне Георгиев Янев, Евдокия Иванова Манева-Бабулкова, Николай Боянов Михайлов, Евгений Гинев Жеков, Иван Георгиев Стаматов. 5. Избира Владимир Дамгов за председател на Временната анкетна комисия. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 15 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 15/07/2005 - приет(приет в зала)