Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 3
Дата на постъпване 11/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Четиридесетото Народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 69 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2001 г., бр. 90 и 96 от 2002 г.) до приемането на свой правилник със следните изменения: 1. В чл. 4, ал. 2 - 8 се отменят. 2. В чл. 5, ал. 4 и чл. 8, ал. 4 думите "парламентарно представена коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 17 юни 2001 г." се заменят с "парламентарно представена партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 25 юни 2005 г.". Решението е прието от XL Народно събрание на 11 юли 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/07/2005 - приет(приет в зала)