Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 40-то Народно събрание
Сигнатура 128
Дата на постъпване 11/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер по искането на главния прокурор за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Волен Николов Сидеров. 2. Комисията се състои от 10 народни представители, от които: 3 от Парламентарната група на Коалиция за България, 2 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори и по 1 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, Парламентарната група на Обединените демократични сили, Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Коалиция „Атака” и Парламентарната група на Българския народен съюз. 3. Избира състав на комисията: Председател: Надка Балева Янкова. Членове: Ненко Викторов Темелков, Надя Антонова Кочева, Ясен Георгиев Янев, Иван Матеев Иванов, Фатме Муса Илияз, Елеонора Николаева Николова, Димитър Кинов Стоянов, Борислав Иванов Българинов. 4. Временната комисия се избира за срок от един месец. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 11 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/05/2006 - приет(приет в зала)