Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на актуализиран План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст
Сигнатура 129
Дата на постъпване 17/05/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с § 71, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. Р Е Ш И: Приема актуализирания План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 17 май 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/05/2006 - приет(приет в зала)