Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Временната комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България
Сигнатура 189
Дата на постъпване 12/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: Избира Георги Владимиров Юруков за член на Временната комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 12 януари 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/01/2007 - приет(приет в зала)