Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии
Сигнатура 219
Дата на постъпване 19/04/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 и 3 от Закона за радиото и телевизията РЕШИ: Избира за член на Съвета за електронни медии Мая Борисова Вапцарова. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 април 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/04/2007 - приет(приет в зала)