Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 244
Дата на постъпване 07/06/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Сияна Атанасова Фудулова и Добромир Мартинов Задгорски за членове на Комисията за борба с корупцията. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 7 юни 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/06/2007 - приет(приет в зала)