Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Сигнатура 258
Дата на постъпване 29/06/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Борислав Димитров Китов като заместващ член в делегацията от парламентарната група на Българския народен съюз. 2. Избира Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер за заместващ член в състава на делегацията от парламентарната група на Българския народен съюз. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 29 юни 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 29/06/2007 - приет(приет в зала)